TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Thông báo mở lớp học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
25/10/2018

Hiện nay, Khoa LLCT đã mở các lớp học phần môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin vào học kỳ 2 năm học 2018-2019. Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm, học vượt, có thể đăng ký học qua mạng đến hết ngày 17/11/2018.

Liên kết website