TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 – 01/12/2020)
28/11/2020

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh,
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(01/12/1920 – 01/12/2020)

Tải về và Xem

Liên kết website