ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Đề cương chi tiết học phần Chính trị
18/04/2018

 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHÍNH TRỊ

Hệ Cao đẳng

 

ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: MÔN CHÍNH TRỊ
 2. Mã học phần: 1412121007             
 3. Số tín chỉ:
 4. Trình độ: Sinh viên năm thứ 1, 2
 5. 5. Phân bố thời gian:

            – Lên lớp và thảo luận:        60 tiết

            – Tự học:                                60 tiết

 1. 6. Điều kiện tiên quyết:
 2. Mục tiêu của học phần:

Môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, t­ư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam.

Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 1. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

Môn Chính trị là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp và là một trong những môn học tham gia vào thi tốt nghiệp.

 Môn Chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ngư­ời lao động.

Người học nghề sau khi học môn Chính trị phải đạt được những yêu cầu sau:

Kiến thức:

– Nắm đư­ợc kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN.

– Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

 Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

 Thái độ: có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao.

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

            – Dự lớp

            – Bài tập tình huống

            – Dụng cụ học tập

            – Khác

 1. Tài liệu học tập:

– Sách giáo trình chính:

+Đề cương bài giảng môn chính trị hệ cao đẳng nghề bộ lao động thương binh và xã hội

+Giáo trình môn chính trị hệ cao đẳng nghề khoa giáo dục lý luận chính trị trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

            – Dự lớp: Có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên

            – Thảo luận

            – Phát biểu bài trên lớp

            – Kiểm tra thường xuyên

            – Thi giữa học phần

            – Thi kết thúc học phần

            – Khác

 1. Thang điểm: Theo học chế niên chế

 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

STT Tên bài Số giờ lý thuyết Số giờ thảo luận Kiểm tra Tổng số giờ
1 Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn học chính trị 1     1
2 Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin 4     4
3 Bài 2: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 4     4
4 Bài 3: Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội 4     4
5 Bài 4: Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản 4     4
6 Bài 5: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  4   1 5
7 Bài 6: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam 4     4
8 Bài 7: Đảng CSVN- người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam  4     4
9 Bài 8: Tư­ tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 4   2 6
10 Bài 9: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng 4     4
11 Bài10: Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người  4     4
12 Bài 11: Đường lối quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại 4     4
13 Bài 12: Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo 4     4
14 Bài 13: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 4     4
15 Bài 14: Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam 4     4
16 Cộng 57   3 60

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG,

 NHIỆM VỤ MÔN HỌC CHÍNH TRỊ

 1. Đối tượng nghiên cứu, học tập
 2. Chức năng, nhiệm vụ
 3. Phương pháp và ý nghĩa học tập

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

 1. C. Mác, Ph.Ăng ghen sáng lập học thuyết

1.1. Các tiền đề hình thành

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895)

 1. V.I Lênin phát triển học thuyết Mác ( 1895- 1924)

2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực

 1. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay

3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng 

3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực

BÀI 2: NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN

CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

 1. Chủ nghĩa duy vật khoa học

1.1. Các phương thức tồn tại của vật chất

1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức

 1. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.1. Những nguyên lý tổng quát

2.2. Những quy luật cơ bản

 1. Nhận thức và hoạt động thực tiễn

3.1. Bản chất của nhận thức

3.2. Vai trò của thực tiễn với nhận thức

BÀI 3: NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN

 1. Sản xuất và phương thức sản xuất

1.1. Những quy luật cơ bản

1.2. Sự biến đổi của phương thức sản xuất

 1. Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội

2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp

2.2. Nhà nước và dân tộc

2.3. Gia đình và xã hội

 1. Ý thức xã hội

3.1. Tính chất của ý thức xã hội

3.2. Một số hình thái ý thức xã hội

BÀI 4: BẢN CHẤT VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

 1. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản

1.1. Những tiền đề hình thành

1.2. Giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản

 1. Giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản

2.1. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc

2.2. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

BÀI 5: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ QUÁ ĐỘ LÊN

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

 1. Chủ nghĩa xã hội

1.1.  Tính tất yếu và bản chất của CNXH

1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXH

 1. Quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam

2.1.  Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ

2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH

BÀI 6:  TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

 1. Sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam

1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam

1.2. Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử

 1. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước

2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam  

BÀI 7: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 1. Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

 1. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

2.1. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị

2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam

BÀI 8: TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.2. Nội dung cơ bản

 1. Tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam 

2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

BÀI 9: ĐƯỚNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG

 1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tính khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

1.2. Quan điểm cơ bản  của Đảng về phát triển kinh tế

 1. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế

2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN

2.2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.3. Phát triển kinh tế gắn với  thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

BÀI 10: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, XÃ HỘI, CON NGƯỜI

 1. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm dà bản sắc dân tộc

1.1. Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội

1.2.  Quan điểm và phương hướng phát triển văn hoá

 1. Thực hiện các chính sách xã hội vì con người

2.1.  Những quan điểm cơ bản của Đảng  

2.2. Chủ trương và giải pháp thực hiện

BÀI 11: ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH

VÀ ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG

 1. Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng

1.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo

1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh  

 1. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

2.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại

2.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

BÀI 12: QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐOÀN KẾT

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

 1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc

1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc

1.2.Quan điểm và  chủ trương lớn của Đảng

 1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết tôn giáo

2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo

2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

 

 

BÀI 13: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 1. Tầm quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

1.2. Bản chất nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

 1. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1. Phương hướng, nhiệm vụ

2.2. Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

BÀI 14: GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

 1. Giai cấp công nhân Việt Nam

1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển

1.2. Những truyền thống tốt đẹp

1.3. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân

 1. Công đoàn Việt Nam

2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển

2.2. Vị trí, vai trò và tính chất hoạt động

Liên kết website