ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Đề cương học phần Âm nhạc – Nhạc lý và guitar căn bản
18/04/2018

 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 1. Tên và mã học phần: Âm nhạc- Nhạc lý và guitar căn bản (Music-Basic of  musical theory and guitar), 2132003
 2. Số tín chỉ

Tổng số tín chỉ:  3         Lý thuyết:  1                Thực hành:      4          Tự học: 6

 

 1. Giảng viên phụ trách
  • Trần Hữu Thắng
  • Nguyễn Viễn Quốc.              
  • Nhạc sỹ Lê Huy.
  • Nhạc sỹ Trần Minh Trung.
 2. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính

[1]. Nguyễn Thiên Tuế. Nhạc lý căn bản và Thực hành Guitar. NXB Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2018.

Tài liệu tham khảo

[1]. Ngô Ngọc Thắng. Nhạc lý căn bản. NXB Âm nhạc, 2000.

 1. Thông tin về học phần
  1. Mục tiêu học phần
 • Nắm được nhạc lý căn bản để đọc được bản nhạc, làm nền tảng cho xướng âm và chơi các nhạc cụ.
 • Chơi được đàn guitar ở mức độ cơ bản.
 • Vận dụng được kiến thức âm nhạc để thưởng thức, cảm thụ các tác phẩm âm nhạc.
 1. Mô tả vắn tắt học phần
 • Lý thuyết: Nội dung học phần bao gồm kiến thức căn bản về âm nhạc: một số khái niệm về âm nhạc, nhạc lý căn bản (cao độ, trường độ, nhịp, phách, quãng, âm giai, giai điệu, tiết tấu);
 • Thực hành: Các bài thực hành nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về âm nhạc như đọc – hiểu được một bản nhạc hoàn chỉnh, chơi solo và accord được bản nhạc bằng guitar.   
 1. Học phần học trước (A), tiên quyết (B), song hành (C)

Không

 1. Yêu cầu khác
 • Sinh viên phải tham dự lớp học ít nhất 80% tổng số tiết;
 • Trang bị đầy đủ tài liệu và đàn guitar.
 1. Chuẩn đầu ra của học phần

Khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

CLOs Chuẩn đầu ra của học phần SO/PI
1 Đọc được ký âm của một bản nhạc  
2 Biết được cách xướng âm một cách căn bản  
3 Chơi solo được một bản nhạc (nhạc nhẹ, cổ điển…) bằng guitar  
4 Chơi accord (hợp âm) được một bản nhạc bằng guitar  

 

CLOs a b c d e f g h i j k
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      

 

 1. Nội dung học phần và kế hoạch giảng dạy

 

STT Nội dung giảng dạy Số tiết CLOs Phương pháp giảng dạy
1 Chương 1:  Các khái niệm cơ bản của âm nhạc

1.1.   Âm thanh

1.2.   Âm nhạc

10

 

 

 

1, 2 L, I

 

 

 

2 Chương 2:  Cao độ, trường độ, nhịp, phách

2.1.       Cao độ

2.2.       Trường độ

2.3.        Nhịp, Phách

20 1, 2 L, H, P

 

3 Chương 3:  Quãng, Âm giai (gam), Hợp âm

3.1.      Quãng

3.2.      Âm giai (gam/gamme)

3.3.       Hợp âm  

3.4.       Quy tắc tìm hợp âm một bản nhạc

20

 

 

3, 4

 

P, D,L
4 Chương 4:  Giai điệu, tiết tấu, thực hành đệm một số điệu nhạc thông dụng

4.1.      Khái niệm

4.2.      Thực hành đệm một số điệu nhạc thông dụng

4.3.      Một số tác phẩm thực hành đệm guitar

25 3,4 L, P
 1. Phương pháp đánh giá
  1. Phương pháp đánh giá các chuẩn đầu ra của học phần

 

CLOs Phương pháp đánh giá Tỷ trọng %
1 Bài kiểm tra thường xuyên 60
Giữa kỳ (thực hành) 40
2 Bài kiểm tra thường xuyên 60
Giữa kỳ (thực hành) 40
3 Bài kiểm tra thường xuyên (thực hành) 30
Cuối kỳ (thực hành) 50
4 Bài kiểm tra thường xuyên 50
Cuối kỳ (thực hành) 50

 

 1. Các thành phần đánh giá

 

Phương pháp đánh giá Tỷ trọng %
Lý thuyết

 

 

Đánh giá thường xuyên (cách 1) 20
– Bài kiểm tra thường xuyên 10
– Bài tập ở nhà 10
Kiểm tra giữa kỳ 30
Kiểm tra cuối kỳ 50
Thực hành Kỹ năng thực hành 100

 

 1. Thang điểm đánh giá: Theo học chế tín chỉ.

 

Ngày biên soạn:    16  tháng  03   năm 2018

Giảng viên biên soạn:

             ThS. Trần Hữu Thắng

Trưởng bộ môn:

Học hàm, học vị, tên trưởng bộ môn

Liên kết website