TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Chủ đề ôn tập môn Đường lối cách mạng của ĐCS VN (học kỳ 1, năm học 2018-2019)
07/11/2018

CHỦ ĐỀ ÔN TẬP  MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

  1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
  2. Hoàn cảnh ra đời, nội dung Chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/3/1945).
  3. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng 8 năm 1945.
  4. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
  5. Nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường ở nước ta.
  6. Đổi mới tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới.
  7. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết vấn đề xã hội trong thời kì đổi mới.
  8. Cơ hội và thách thức trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.
Liên kết website