TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Chủ đề ôn tập môn Những Nguyên lý cơ bản của CNML (học kỳ 1, năm học 2018-2019)
11/11/2018
  1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
  2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về phạm trù thực tiễn.
  3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về sản xuất vật chất.
  4. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về hình thái kinh tế – xã hội.
  5. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người.
  6. Học thuyết kinh tế của Mác về sản xuất hàng hoá.
  7. Học thuyết kinh tế của C. Mác về tiền công.
  8. Vai trò, hạn chế, xu hướng vận động của CNTB ngày nay.
  9. Quan điểm cơ bản của CN. Mác – Lênin về tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng XHCN.
  10. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc trong tiến trình xây dựng XHCN.
Liên kết website