TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Chủ đề ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (học kỳ 1, năm học 2018-2019)
07/11/2018

CHỦ ĐỀ ÔN TẬP  MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

  1. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
  2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về “Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản”.
  3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về “Đảng cầm quyền”.
  4. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng.
  5. Quan niệm của Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  6. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng.
  7. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.
  8. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.
Liên kết website