ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Lãnh đạo Khoa
Lãnh đạo Khoa

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Trung Dũng
Điện thoại: 0283.8940390 – 153
Email: ntdunghui@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

Tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý công tác giảng dạy và quản lý đội ngũ giảng viên, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về việc triển khai, điều hành, quản lý công tác giảng dạy, thuộc lĩnh vực chuyên môn lý luận chính trị.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Bùi Thị Hảo
Điện thoại: 0283.8940390 – 229

Email: buithihao@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

Kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Giúp việc cho Trưởng khoa trong việc triển khai, điều hành, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phong trào, đoàn  thể.

 

Liên kết website