ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THÔNG BÁO: Về việc đăng kí các môn học (học vét) của khóa cũ
16/04/2024

Khoa Lý luận Chính trị thông báo đến sinh viên các khoá cũ về việc đăng kí các môn học (học vét) của  môn học sau:

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

2. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Thời gian đăng kí từ ngày 16/04/2024 đến ngày 16/5/2024.

Trân trọng./.

Liên kết website