ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THÔNG BÁO: Về việc mở lớp và đăng ký đối với các môn học của khóa cũ
12/04/2022

Khoa Lý luận chính trị đã mở cổng đăng ký học phần học kỳ 3, năm học 2021 – 2022

Với các môn học thuộc khóa cũ như:

  • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
  • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Nay thông báo đến các bạn sinh viên thời gian đăng ký học phần, cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký từ ngày 04/04/2022 đến  16h30 ngày 06/06/2022

Trân trọng./.

Liên kết website