TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
16/04/2018

Sáng ngày 12/04/2018, tại phòng Nghiên cứu, Hội đồng do PGS.TS. Phan Thị Tố Oanh làm chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Phát triển văn hóa học đường tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Biền Quốc Thắng, giảng viên khoa Lý luận chính trị, làm chủ nhiệm.

  1. Mục đích của đề tài. Từ việc phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa học đường tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, đề tài đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác này tại Trường trong thời gian tới.
  2. Những đóng góp mới của đề tài
  • Một là, đề tài làm rõ thực trạng phát triển văn hóa học đường tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích những thành tựu, hạn chế của nó và nêu lên những vấn đề đặt ra trong việc phát triển văn hóa học đường tại đây thời gian qua.
  • Hai là, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển văn hóa học đường tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
  1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
  • Về ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ một cách có hệ thống và sâu sắc những vấn đề lý luận chung về phát triển văn hóa học đường tại trường đại học.
  • Về ý nghĩa thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần làm luận cứ khoa học cho Đảng bộ và Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển Trường nói chung và văn hóa học đường nói riêng trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy những nội dung liên quan đến văn hóa học đường tại trường đại học.

Đề tài đã được các thành viên hội đồng nhất trí thông qua và xếp loại: Khá

Liên kết website